STANOVY

STANOVY

§ 1  Základní ustanovení

 1. Rybářský spolek Chotíkov (dále jen Spolek) je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. (původně registrovaný jako Rybářský spolek Chotíkov o.s. podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů). Spolek je právnickou osobou.
 2. Názvem tohoto spolku je:

Rybářský spolek Chotíkov
Sídlo spolku: Chotíkov 151, 330 17

§ 2  Poslání Spolku

Posláním Spolku je zejména:

 1. Sdružovat občany k výkonu rybníkářství na rybnících ve vlastnictví Spolku nebo rybnících řádně pronajatých, v souladu se zákonem 99/2004 Sb., o rybářství.
 2. Podílet se na ochraně přírody a životního prostředí.
 3. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport.
 4. Účast na společenském a veřejném životě obce.

§ 3  Úkoly Spolku a jejich plnění

1)     V rámci svého poslání plní Spolek zejména tyto úkoly:

 1. a) řádně hospodaří na rybnících a nádržích, které jsou v jeho vlastnictví, anebo které má řádně pronajaté;
 2. b) v zájmu řádného hospodaření zřizuje a provozuje rybníky, popř. zvláštní rybochovná zařízení;
 3. c) zajišťuje ochranu rybářství v rybnících, zejména ochranu ryb a jiných vodních živočichů před nepříznivými vlivy a před škodlivými zásady lidí, jakož i ochranu rybářských zařízení;
 4. d) usiluje o čistotu vod a ekologickou udržitelnost vodních společenstev, zajišťuje prevenci proti vlivům škodlivým rybářství a podílí se na odstraňování jejich následků;
 5. e) vyrábí rybí násady pro zarybňování rybářských revírů v péči ostatních rybářských spolků a organizací;
 6. f) vyrábí rybí násady a tržní ryby za účelem jejich prodeje;
 7. g) provozuje další činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s posláním Spolku;
 8. h) umožňuje svým členům podílet se na hospodaření Spolku a rozvíjí jejich zájem o rybářství a o rozšiřování jejich znalostí v tomto oboru;
 9. i) zajišťuje zvyšování odborné a kulturní úrovně svých členů a funkcionářů, vede své členy k respektování právních předpisů, k ochraně přírody a k účasti na obecně prospěšných činnostech;
 10. j) podílí se na rozvoji a popularizaci rybářského sportu.

 

2)     K plnění svých úkolů Spolek mimo jiné:

 1. a) využívá efektivních forem společného hospodaření a rybolovu;
 2. b) zřizuje anebo získává do svého vlastnictví či nájmu rybníky k chovu násad a generačních ryb, zřizuje a provozuje jiná rybochovná zařízení;
 3. c) propaguje, popularizuje a pomáhá uvádět do praxe nejnovější poznatky v oboru rybářství;
 4. d) ostatním rybářským spolkům, včetně rybářských svazů, poskytuje odborné služby, včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů;
 5. e) zřizuje rybářské kroužky pro nezletilé členy;
 6. f) spolupracuje s odbornými časopisy v oboru rybářství, případně vydává vlastní periodické a jiné publikace;
 7. g) spolupracuje se státními orgány, politickými stranami a spolky ve všech oblastech souvisejících s posláním Spolku, zejména v otázkách ochrany rybářství, přírody a životního prostředí;
 8. h) spolupracuje s Českým rybářským Svazem, s dalšími rybářskými subjekty a s odbornými rybářskými institucemi, především za účelem rozvoje sportovního rybářství;

§ 4  Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
 2. Za člena Spolku může být přijata fyzická osoba starší 15 let s trvalým či dlouhodobým pobytem na území České republiky (občan Evropské unie s povolením k trvalému či přechodnému pobytu).
 3. Získání členství:
 4. o přijetí za řádného člena Spolku rozhoduje výbor Spolku na základě písemné přihlášky
 5. je-li rozhodnuto o přijetí, vzniká členství zaplacením stanoveného zápisného a členského příspěvku. Zaplacením členského příspěvku člen potvrzuje seznámení se se Stanovami a povinnostmi, které z nich plynou; dále pak vyjadřuje souhlas s evidencí v seznamu členů.
 6. je-li rozhodnuto o nepřijetí, může se uchazeč odvolat k členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností
 7. Členství ve Spolku zaniká:
 8. úmrtím člena
 9. vystoupením člena
 10. zrušením členství pro nezaplacení členského příspěvku
 11. vyloučením člena

§ 5  Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Členové mají právo:
 2. účastnit se na členských schůzích projednání všech otázek týkajících se Spolku a hlasovat o nich;
 3. volit a být voleni do orgánů Spolku;
 4. obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Spolku;
 5. požadovat na schůzích od funkcionářů informace o činnosti Spolku;
 6. požívat výhod členů Spolku a podílet se na užívání společných věcí a zařízení, v rozsahu a způsobem upraveným rozhodnutím výboru Spolku;
 7. účastnit se podniků a akcí pořádaných Spolkem;
 8. vystoupit ze Spolku.
 9. Členové mají především povinnost:
 10. dodržovat obecně závazné právní předpisy o rybářství;
 11. řídit se Stanovami a dalšími předpisy a plnit povinnosti uložené orgány Spolku;
 12. vystříhat se všeho, co by narušovalo dobrovolnou kázeň, zásady slušnosti a vzájemný respekt ve vztazích mezi členy Spolku;
 13. osobní pracovní činností se podílet na činnosti Spolku. Ženy, starobní důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTTP mohou být od pracovní povinnosti osvobozeni, toto osvobození se však týká pouze těžších prací, resp. činností, jejich vykonávání by mohlo členovi způsobit zdravotní komplikace. O zproštění pracovní povinnosti a jeho rozsahu rozhoduje výbor Spolku. Člen, který ze závažných důvodů nemůže svou pracovní povinnost splnit, může namísto ní poskytnout náhradu v penězích. Minimální rozsah pracovní povinnosti a minimální výše peněžní náhrady je určena rozhodnutím výboru Spolku.
 14. dbát o zvýšenou ochranu životního prostředí;
 15. platit členské příspěvky, a to do konce března běžného roku;
 16. odpovědně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni.

§ 6  Kárná opatření

 1. Za porušení povinností vyplývajících ze stanov může být členům a funkcionářům uloženo některé z těchto kárných opatření:
 2. napomenutí;
 3. odvolání z funkce;
 4. vyloučení ze Spolku.
 5. O kárných opatřeních rozhoduje výbor Spolku.
 6. Člen může být vyloučen:
 7. za soustavné porušování či za hrubé porušení členských povinností anebo za hrubé porušení zásad slušného soužití v rámci Spolku;
 8. pokud se dopustí jednání mařícího výkon kárného opatření;
 9. byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
 10. Kárné opatření lze uložit ve lhůtě do jednoho roku od spáchání kárného provinění, jinak možnost kárného postihu zaniká.

§ 7  Členské průkazy, seznam členů

 1. Členský průkaz je průkazem členství ve Spolku. Vydává jej výbor Spolku. Při ukončení členství se členský průkaz, který je majetkem Spolku, vrací a ukládá do archivu Spolku.
 2. Zasloužilým členům uděluje Spolek čestné odznaky a uznání. Čestné odznaky mohou být uděleny i jiným osobám a orgánům i organizacím zasloužilým o Spolek a rybářství.
 3. Spolek eviduje členy v seznamu členů. Zápisy v seznamu členů provádí výbor Spolku. Evidovány jsou jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontakt (telefon, e-mail) a datum vzniku členství.
 4. Seznam členů je určen pouze pro vnitřní evidenční účely Spolku a pro nahlédnutí Obecnímu úřadu Chotíkov.

§ 8  Náhrady funkcionářům

 1. Funkce ve Spolku jsou čestné.
 2. Za práce spojené s výkonem funkce přísluší nárok na odměny stanovené rozhodnutím výboru Spolku.

§ 9  Struktura Spolku

Orgány Spolku jsou:

 1. členská schůze (nejvyšší orgán)
 2. výbor – předseda a místopředseda jsou Statutárním orgánem spolku
 3. revizní komise

§ 10  Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členské schůze svolává výbor podle potřeby, nejméně jednou ročně (výroční členská schůze), anebo mimořádně, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů Spolku. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se jednání o 20 minut později a v tomto případě je členská schůze schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny.
 3. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech Spolku a kontroluje plnění usnesení orgánů Spolku.

Členská schůze zejména:

 1. a) projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, účetní závěrku a zprávu revizní komise;
 2. b) projednává a schvaluje plán činnosti Spolku a jeho rozpočet na běžný rok;
 3. c) volí a odvolává členy výboru a revizní komise;
 4. d) rozhoduje o sloučení či rozpuštění Spolku;
 5. e) rozhoduje o všech významných ekonomických aktivitách Spolku, např. o založení obchodní společnosti nebo vstupu do obchodní společnosti, o převodu obchodního podílu atd. K takovým rozhodnutím je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů.
 6. Výroční členská schůze se koná nejpozději do konce měsíce března. Datum konání musí být výborem Spolku oznámeno nejméně 30 dní předem členům Spolku.

§ 11  Výbor

 1. Výbor řídí činnost Spolku mezi zasedáními členských schůzí.
 2. Výbor se skládá ze tří až pěti členů. Je volen členskou schůzí. Funkční období členů výboru je pětileté.
 3. Výbor volí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu.
 4. Schůze výboru svolává předseda nejméně jednou za dva měsíce.
 5. Výbor zajišťuje plnění všech úkolů Spolku, pokud nepatří do působnosti členské schůze nebo výroční členské schůze. Hospodaří se svěřeným majetkem v souladu se Stanovami a dalšími závaznými předpisy Spolku.
 6. Výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina členů. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů výboru.
 7. Mimořádné a neodkladné záležitosti patřící do působnosti výboru, může rozhodnout předseda. Jeho rozhodnutí musí být dodatečně schváleno výborem.
 8. Výbor podává zprávy o své činnosti členské schůzi, které je zodpovědný.
 9. Výbor rozhoduje o odměnách funkcionářů.
 10. Výbor vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce, zejména rozhoduje o přijímání zaměstnanců, o jejich odměně a o rozvazování pracovněprávních vztahů.

§ 12  Revizní komise

 1. Revizní komise kontroluje hospodaření Spolku.
 2. Komise má 2 členy a předsedu, které volí členská schůze.
 3. Komise má právo nahlížet do účetnictví Spolku, přezkoumávat hospodaření Spolku včetně přezkoumání účetní závěrky Spolku.

§ 13  Hospodaření a majetek Spolku

 1. Spolek hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 2. Spolek získává finanční prostředky na pokrytí nákladů na jeho činnost zejména:
 3. z členských příspěvků (členství, zápisné, úhrada za nesplněnou pracovní povinnost)
 4. z výnosů vlastního hospodaření (pořádání akcí, prodej násadových ryb)
 5. z náhrad poskytnutých za škody na rybářských revírech a rybochovných zařízeních
 6. z dalších zdrojů (příspěvky na činnost, sponzorské dary, atd.)
 7. Výši členských příspěvků stanovuje výbor.

§ 14  Způsobilost Spolku k právním úkonům, jednání a zastupování

 1. Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 2. Jménem Spolku jedná ve všech věcech Statutární orgán (předseda, popř. místopředseda). Každý z nich je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně. Pouze tam, kde je obecně závazným právním předpisem, těmito stanovami, jednacím řádem či jinými vnitřními předpisy Spolku předepsáno jinak, je k jednání jménem Spolku třeba podpisu obou těchto funkcionářů.
 3. Oprávnění jednat za Spolek vzniká též na základě plné moci. Plná moc musí být písemná a musí v ní být vymezen rozsah zmocnění.

 

§ 15  Zánik Spolku

 1. Spolek zanikne, usnese-li se členská schůze tříčtvrtinovou většinou přítomných na jeho rozpuštění či na jeho sloučení s jiným spolkem.
 2. Spolek může též zaniknout pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
 3. S majetkem Spolku při jeho zániku se naloží podle rozhodnutí členské schůze.

§ 16  Změny ve stanovách Spolku

Nezbytné změny ve Stanovách, jejichž potřeba vyplyne z obecně závazných právních předpisů či z rozhodnutí státních orgánů, může provádět v období mezi členskými schůzemi výbor s tím, že je potvrdí nejbližší členská schůze.

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat