PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád

– provozní řád blíže upravuje podmínky činnosti Rybářského spolku Chotíkov (dále jen „Spolek“) 

  1. Členství, podmínky, povinnosti

–          členem Spolku se může stát osoba mající trvalé bydliště nebo se trvale zdržuje v obci Chotíkov
–          výkonný výbor může schválit členství i osobám mimo obec Chotíkov  v případě významných zásluh o rozvoj Spolku
–          v případě mimořádných zásluh o činnost Spolku je možno udělit čestné členství, které schvaluje výkonný výbor
–          každý člen je povinen platit členský příspěvek
–          výše členského příspěvku na příslušný rok je schválena vždy členskou schůzí
–          dokladem členství ve Spolku je vydaný členský průkaz
–          členové Spolku jsou povinni dodržovat stanovy a provozní řád Spolku a dále přispívat k rozvoji Spolku
–          členové mají právo účastnit se členských schůzí i schůzí výkonného výboru a vznášet své návrhy a připomínky
–          evidenci členů vede výkonný výbor
–          veškeré údaje o členech jsou určeny pouze pro činnost Spolku a bez souhlasu členů nebudou dále šířeny

  1. Členské schůze

–          výroční členská schůze bude svolána vždy nejdéle do konce měsíce března v každém kalendářním roce
–          termíny schůzí výkonného výboru popřípadě dalších mimořádných schůzí budou zveřejňovány průběžně
–          na výroční členské schůzi bude provedena prezentace členů
–          z každé schůze bude proveden zápis a bude archivován
–          na výroční členské schůzi bude prezentována výroční zpráva a přehled hospodaření a činnosti za uplynulý rok
–          na výroční schůzi bude prezentována revizní správa za uplynulý rok
–          na výroční schůzi bude prezentován plán hospodaření a činnosti na stávající rok
–          na výroční schůzi budou schvalovány návrhy na změny stanov a provozního řádu
–          na výroční schůzi budou přijímána usnesení upřesňující provozní řád pro příslušný rok

  1. Výkonný výbor, revizní komise

–          výkonný výbor bude mít 5 členů
–          revizní komise bude mít 3 členy
–          v případě návrhu na změnu složení výkonného výboru nebo revizní komise jsou tyto orgány voleny na výroční členské schůzi
–          povinností výkonného výboru je vždy do svolání výroční schůze zpracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku
–          výkonný výbor dále zajišťuje zpracování účetnictví a podání daňového přiznání
–          pro výroční schůzi připravuje výkonný výbor návrh plánu činnosti, hospodaření a usnesení na příslušný rok
–          povinností výkonného výboru je zajistit všechny ostatní povinnosti vzhledem k orgánům státní správy vedoucí k zajištění chodu Spolku
–          povinností revizní komise je zpracovat a předložit revizní zprávu

  1. Brigády, akce, rozvoj Spolku

–          na výroční členské schůzi bude prezentován plán brigádnické činnosti včetně předpokládaných termínů
–          usnesením výroční schůze bude schválen počet brigádnických  hodin, popř. podmínky prominutí brigády
–          výkonný výbor může svolat mimořádnou brigádu
–          výkonný výbor zajistí vedení evidence brigádnické činnosti; vedením evidence je pověřen Pavel Kodl
–          členové Spolku mohou podporovat Spolek získáváním prostředků pro jeho činnost
–          členové Spolku mohou i jinou svou činností mimo rámec základních povinností přispívat k rozvoji Spolku  (např. zajištěním krmiva, poskytnutím techniky, konzultacemi, účastí na akcích,… )
–          zajištěné krmení bude skladováno v sídle Spolku

  1. Rybářský kroužek

–          vedoucím rybářského kroužku byl jmenován Martin Smolák
–          vedoucí kroužku vede docházku a evidenci činnosti kroužku
–          členem rybářského kroužku může být dítě od započetí školní docházky s trvalým pobytem v obci Chotíkov
–          vedoucí kroužku připraví osnovu a plán činnosti a akcí
–          termíny a místo schůzek budou oznámeny vedením kroužku
–          zahájení činnosti kroužku bude vždy v období po skončení letních prázdnin
–          členství v kroužku neopravňuje provádět kontrolní odlovy; jsou povoleny pouze v doprovodu dospělého člena Spolku a to na 2 pruty 

  1. Obhospodařované vodní plochy

–          správcem obhospodařovaných vodních ploch je výkonným výborem jmenován Jak Lukáš a Josef Konig
–          v okolí všech vodních ploch je nutno se chovat v souladu se zachováním a ochranou životního prostředí (úklid odpadků, dbát na čistotu,…)
–          v případě zjištění naplnění košů na odpad zajistit jejich odvoz nebo oznámit tuto skutečnost správci rybníka
–          odvoz odpadu bude prováděn na předem určené místo – sběrný dvůr obce Chotíkov
–          vjezd k vodním plochám bude povolen pouze podle pravidel dohodnutých s vlastníky komunikace a obcí
–          povinností všech členů je provádět kontroly zamezující neoprávněnému rybolovu, pytláctví, poškozování životního prostředí a zařízení vodních ploch
–          kontrolu členů Spolku je oprávněn provádět správce rybníka, členové výkonného výboru a revizní komise
–          veškeré závady a havárie je nutno okamžitě řešit, ohlásit a snažit se odstranit
–          na vodních plochách budou pravidelně prováděny odběry vody a prováděn orientační rozbor kvality vody
–          na výroční schůzi budou vyhlášeny oblasti rybího klidu a členy spolku budou respektovány
–          v zájmu dobrého vztahu s veřejností bude respektována koupající se veřejnost
–          na výroční schůzi bude prezentován a schválen plán zarybnění vodních ploch

  1. Kontrolní odlovy

–          v průběhu roku mohou členové spolku starší 15 let provádět kontrolní odlovy ryb pro zjištění kvality, růstu a stavu rybí obsádky
–          kontrolní odlovy budou probíhat v souladu s rybářským řádem včetně dob hájení
–          při kontrolních odlovech budou respektovány oblasti rybího klidu
–          odlovy budou prováděny pouze z míst k tomu určených
–          kontrolní odlovy je možno provádět na udici s jedním háčkem; je možno chytat na dvě udice
–          v zájmu šetrného zacházení s rybou je doporučeno používat podložky pod ryby a háčky bez protihrotu
–          osoba provádějící kontrolní odlov kontroluje zdravotní stav ryb
–          veškeré odlovené ryby v dobrém zdravotním stavu se vrací zpět do rybníka
–          člen provádějící kontrolní odlov je povinen vést evidenci o všech odlovených ušlechtilých rybách

  1. Klubovna

–          klubovna slouží k činnosti rybářského spolku, schůzím výkonného výboru a schůzkám rybářského kroužku
–          klubovna může být využita pro akce pořádané soukromou osobou nebo jinou organizací/spolkem po předchozím včasném nahlášení výkonnému výboru, který ji následně odsouhlasí
–          přístup do klubovny umožňují členové výkonného výboru
–          správcem klubovny je stanoven Martin Smolák
–          v klubovně je nutno udržovat pořádek a hlásit veškeré závady
–          v prostorách klubovny bude tříděn odpad

 

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat